Olika typer av aktier

Att vara aktieägare kan innebära flera skilda betydelser. En liten företagare, så kallad fåmansföretagare, äger i många fall samtliga bolagets aktier och är därmed den ende som egentligen har något att säga till om. Annat blir det i större företag och när man tänker på aktier förknippas detta begrepp med börsen.

Det är på denna plats som handeln med aktier försiggår och som vanlig köpare eller säljare, oftast via mäklare, har man föga eller i praktiken ingenting att säga till om i bolaget ifråga. På den årliga bolagsstämman utses styrelseledamöter och ordföranden vilka i sin tur utser verkställande direktör. Det är dessa som har den egentliga makten i bolaget och detta grundar sig på stora aktieägarintressen.

Aktier

Grunden är att en aktie skall ge rösträtt vid bolagsstämman och den eller de som representerar flest aktier är de som bestämmer. Men så enkelt är det inte då ett större bolag som regel utger aktier med beteckningarna A respektive B. Dessa representerar olika rösträttsvärde som att då A ger en röst måste man ha tio aktier av B för att få en röst. Tanken med detta system är att ägarna skall kunna föra in friskt kapital till bolaget genom att vid exempelvis nyemission kunna göra detta utan att riskera kontrollen. Vad utdelning per aktie beträffar har även detta olika typer av värdering som stam respektive preferensaktie.